Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

22.4.2013 – Připomínka 100. výročí narození biskupa Jana Lebedy

V rámci vzpomínkového večera na Mons. Jana Lebedu si do rozdělovského kostela našla cestu řada pamětníků, blízkých přátel, ale i všech, kteří se s význačným knězem a básníkem zatoužili setkat alespoň zprostředkovaně – ze živých výpovědí a vzpomínek. Již při vstupu do sakristie bylo patrné, že mše svatá se ponese ve zvláště slavnostní atmosféře za hojné účasti duchovenstva. Krom hlavního celebranta P. Doc. Josefa Hřebíka, Th.D., S.S.L., kanovníka Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském přijali pozvání koncelebrující kněží - ThDr. Jiří Svoboda JCDr., děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze; Mons. PhDr. Milan Hanuš, generální vikář Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve a kanovník Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském; P. Jaroslav Ptáček O.Cr.; P. Jozef Andrejčák, O.Cr.; P. Pavel Baxant; P. Jaroslav Kučera, kladenský okrskový vikář a P. Mgr. Jan Nepomuk Jiřiště, kanovník-děkan Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích. Přítomni byli také dva jáhni Ing. Mgr. Václav Slavíček a Mgr. Jarmil Klanc.

Za doprovodu rozdělovského chrámového sboru a početné asistence přisluhujících dokráčel liturgický průvod do presbytáře, kde jsme všichni soustředěně naslouchali Božímu slovu a také výstižné homilii z úst otce Josefa Hřebíka. Přenesli jsme se na palubu ztroskotané lodi z filmu Dobrodružství Poseidonu, kde pastor zpřístupnil skupině dětí únikovou cestu do bezpečí, avšak za cenu oběti vlastního života. I Pan Ježíš nás zve k záchraně vlastní duše, když v rozpravě o dobrém pastýři praví: „ Já jsem dveře “. Klíčem k otevření těchto dveří, tedy cestě ke spáse je v konečném důsledku leckdy právě kříž. Poté byl vzpomenut mučedník Vojtěch, který po probodnutí kopím padl k zemi s rozpjatýma rukama v podobě kříže. A právě v den svátku tohoto význačného světce se před sto lety narodil pomocný biskup a dlouholetý rozdělovský farář Mons. Jan Lebeda. I on otevíral pomyslné dveře jako ve zmíněné metafoře, a ač byl křehký - nesl statečně svůj kříž, přičemž, přestože trpěl, přinášel druhým naději a povzbuzení. Měl osobní podíl na rozhodnutí se ke kněžství mnohých a jako spirituál v pražském semináři se přímo podílel na budoucí formaci kněžského dorostu. Vždyť přítomní kněží by mohli sami vyprávět. Svým farníkům byl rádcem a milujícím duchovním otcem. V další části své promluvy přednesl otec Hřebík závěr Lebedova básnického cyklu Rozdělov a zakončil veršem z básně ke svatoprokopskému miléniu. U mnohých pamětníků bylo patrné dojetí. Vzpomínky uložené mnohdy hluboko v jejich nitru byly díky mimořádné homilii opět jakoby živé.
Po skončení mše svaté byli všichni srdečně pozváni do farní učebny k bohatému pohoštění a promítání historických fotografií ze života biskupa Lebedy. Průběh projekce jednotlivých snímků obohatili přítomní kněží svým autentickým komentářem. Setkání probíhalo v přátelském společenství za milé a vzácné účasti litoměřického biskupa Mons. Mgr. Jana Baxanta, který, pro jiné biskupské povinnosti, nemohl stihnout začátek. Projevil radost, že mohl být také přítomen a podělil se s námi o postřehy. Byl upřímně rád, že jsme vzpomenuli na biskupa Jana Lebedu, jako člověka, který byl zasvěcen Pánu Bohu, bohoslovcům, kněžím a všem, kteří za ním rádi přicházeli. Ve své vzpomínce se vrátil k dávnému setkání s unaveným Janem Lebedou na Hradčanském náměstí, který se vracel z vyjednávání jednoho státního souhlasu. Nikterak okázale se svěřil, že od včerejšího dne nejedl proto, aby mohl s úředníkem jednat. Jinak než na základě modlitby a postu to nebylo možné. Svým jednáním dával mnohým příklad.
Zde se patří poděkovat všem duchovním za jejich milou návštěvu. A také všem, kteří v hojném počtu přišli, připomněli si význačné výročí a spoluvytvářeli báječnou atmosféru večera plného vzácných setkání. 
Co říci závěrem. Po odchodu z exilu v Řevničově se biskup Lebeda ocitl zde v rozdělovské farnosti, kde 10 let působil (r. 1958 – r. 1968). Byla to jedna z jeho nejmilejších štací, vždy na Rozdělov rád vzpomínal.

Další obrázky zde

Příležitostný tisk o Janu Lebedovi - zde