Svatý Otec – František

Doporučujeme

 

Arcibiskup Dominik kardinál Duka OP

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

2. 6. 2013 - Školské sestry de Notre Dame a první svaté přijímání v Rozdělově

Mše svatá 9. neděle v mezidobí se v zaplněném rozdělovském kostele sv. Václava nesla v obzvláště slavnostní atmosféře. Ku příležitosti 150. výročí příchodu Školských sester de Notre Dame do Kladna přijaly pozvání čtyři představitelky tohoto řádu - včetně generální představené M. Anežky Bednářové (ostatní sestry nemohly pro povinnosti přijet). Přihlížely tak prvnímu svatému přijímání dětí převážně z rozdělovské farnosti. Slavnostně oblečené - rozestoupené děti před oltářem představil pan vikář Jaroslav Kučera hned v úvodu bohoslužby, kterou svými andělskými hlásky doprovázeli nejmladší zpěváčci z rozdělovské dětské scholičky. Při své homilii pak otec Jaroslav v kontextu se známým starozákonním textem o setníkovi připomněl, že setkání se živým Bohem je nezaslouženým darem, avšak jedině Ježíš Kristus může uzdravit naše zranění hříchem. On sám nás zve: „Vezměte a jezte z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. S pokorou přicházíme a On očišťuje naše srdce a posvěcuje nás. I zmíněných devět dětí se dnes při prvním přijímání Eucharistie stalo chrámem živého Boha.

Na obrázku: Eliška, Jitka, Sára se sestrou Bárou, Jolanka se sestrou Natálkou, Tobias, Václav (všichni z Rozdělova) a Kristýnka z Buštěhradu

 

Společně s dětmi, jež v rukách svíraly rozžaté svíce, obnovili jsme naše křestní vyznání. Poté následovaly přímluvy z úst rodinných příslušníků i některých dětí, zatímco jiné přinesly obětní dary. Přimlouvali jsme se také za kongregaci Školských sester de Notre Dame, jejichž působení (od r. 1863 do r. 1951) zde v Kladně nám po ohláškách ozřejmila generální představená M. Anežka Bednářová z kongregace, jež sídlí v Hradci Králové. Vyjádřila poděkování za pozvání do Rozdělova, a také se pozastavila nad ochotnou a obětavou prací svých předchůdkyň z kladenské filiálky, které se dětem nezištně a s láskou věnovaly (více informací níže).

V současnosti se můžeme se sestrami setkat také na Slovensku, v Německu či v Americe. I dnes působí především ve školství, kde vyučují v křesťanském duchu. Kupříkladu v pražské Krči, kde založili mateřskou a základní školu nám známí bratři augustiniáni a dále ji budují. Nakonec vyjádřila upřímnou radost z našeho živého farního společenství, plného rodin a dětí, které jsou nadějí a budoucností církve.

V závěru bohoslužby obdrželo sedm děvčat a dva chlapci pamětní lístek – potvrzení o prvním svatém přijímání a také zajímavou knížku Děti se ptají a odborníci odpovídají. Po blahopřání jáhnovi Jarmilovi Klancovi k svátku a předání květin sestrám „ notrdamkám “, odebrali jsme se do farní učebny, kde nás u bohatě prostřeného stolu čekaly vzácné společné chvíle v rozhovorech s milými sestřičkami. Za jejich návštěvu se patří poděkovat a vyprosit jim, i všem dětem, které dnes přistoupily k prvnímu svatému přijímání hojnost Božího požehnání.

Filiálka ŠKOLSKÝCH SESTER DE NOTRE DAME na Kladně byla založena jako patnácté působiště kongregace z mateřince v Horažďovicích. Budova, kde sestry původně pobývaly, byla vysvěcena 11. 10. 1863, tehdy sestry učily na obecné škole. Nový klášter sester byl vystavěn v roce 1885 a podstatně rozšířen v letech 1904 - 1905. V roce 1896 učilo na Kladně 36 sester a v roce 1899 začaly sestry vyučovat i v Kročehlavech. V roce 1906 bylo povoleno sestrám zřídit soukromou hudební školu. V roce 1931 působilo v klášteře 36 sester, celkově, a to včetně čekatelek, chovanek a služebné, zde pracovalo 60 osob. Sestry vyučovaly v hudební škole (241 žákyň), rodinné škole (42), kursu šití prádla (38), kursu vaření (14), psaní strojem (12), němčině (57), francouzštině (17), angličtině (6), těsnopisu (5). Od roku 1942 zde zřízen sirotčinec, v samém závěru války byl klášter obsazen německým vojskem. V roce 1948 zde působilo 23 sester, představená S. JANA MELICHAROVÁ. V roce 1949 postátněny soukromé školy a v roce 1951 (16. 1.) byly sestry vystěhovány do Vidnavy ve Slezsku.

Více podrobností o působení Školských sester de Notre Dame na Kladně v textu od S. Krajníka zde ... převzato z Posla z Budče (17/2000)

Všechny snímky možno zhlédnout v galerii Jana Žofáka zde