Svatý Otec – František

Doporučujeme

 

Arcibiskup Dominik kardinál Duka OP

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Cyrilometodějská památka ve Slaném a nová kniha Vladimíra Vavřínka

V rámci letošního 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje jsme hledali i cyrilometodějské památky v našem vikariátu s vědomím, že jich bude jistě poskrovnu. Procházeli jsme chrámy a nakonec se nám podařilo nalézt jediné významnější dílo s cyrilometodějskou tématikou – barevné vitrajové okno ve slánském kostele sv. Gotharda, které v roce 1894 věnovali Max a Marie Hirscherovi. Zajímavá památka, na které je sv. Metoděj zobrazen jako žehnající arcibiskup a sv. Cyril jako řeholník s křížem. Ve slánské farní pamětnici se tamní děkan Josef Kandler (* 1836, † 1903) o tisíciletém výročí úmrtí sv. Metoděje pěkně rozepsal. Připomíná, že nejen moravští biskupové, ale i čeští pastýři zvali toho roku věřící k putování na Velehrad. Tehdejší Vídeň však nebyla setkávání Slovanů na Velehradě příliš nakloněna, a tak nakonec zákaz postihl pražskou pouť, a to údajně kvůli epidemii. Odpustky mohli získat i věřící, kteří se na Velehrad nevypravili, a to návštěvou poutních míst ve Staré Boleslavi (zde se uctívá Paladium země české, legendárně spojené právě s postavou sv. Cyrila a Metoděj), v Praze v chrámu sv. Cyrila a Metoděje a na Karlovarsku v proslulém Maria Kulmu. Slánský děkan navštívil, jak poznamenal, právě toto místo, neboť se tehdy léčil v Karlových Varech. Jak uvedl v kronice, byť to byl svátek zejména Moravanů, Češi slavili rovněž horlivě. A ohlasem na toto výročí, na jistou národní emancipaci, může být i barevné okno v kostele sv. Gotharda.

Shodou okolností ve Slaném 6. dubna letošního roku (na výroční den Metodějova úmrtí) zazněla pozoruhodná přednáška emeritního ředitele Slovanského ústavu AV ČR PhDr. Vladimíra Vavřínka, CSc., Dr.h.c. (na obrázku při přednášce, na dolním snímku se slánským převorem karmiltánů P. Davidem Peroutkou OCD, Th.D. - foto Pavel Vychodil), kterou vyslechli i zástupci rozdělovské farnosti. Při tomto výjimečném setkání s naším předním odborníkem bylo avizováno vydání nové knihy v nakladatelství Vyšehrad – Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem, která právě v těchto dnech vychází.

… Známý český byzantolog se v ní vrací k tématu, jímž se zabýval už před padesáti lety, aby s využitím nových vědeckých poznatků znovu vyprávěl příběh cyrilometodějské misie. Zasvěceně líčí byzantské prostředí, z něhož oba soluňští bratři, Konstantin-Cyril a Metoděj, na Velkou Moravu přišli, vysvětluje motivy jejich vyslání i roli, kterou sehráli v utváření tamní společnosti. Autor dále ukazuje, jak osudy jejich misie souvisely nejen s bojem moravských vládců o nezávislost jejich státu na franské říši, ale i s velmocenským zápasem konstantinopolského patriarchátu a římské kurie o církevní jurisdikci nad územím někdejšího Illyrika, konkrétně nad nově christianizovaným Bulharskem. V neposlední řadě osvětluje původnost a jedinečnost kulturního díla Cyrila a Metoděje, zvláště vytvoření slovanského písemnictví a zavedení slovanského jazyka do liturgie. Vyzdvihuje přitom význam skutečnosti, že Slované žijící tehdy na našem území se stali prvním evropským národem, do jehož jazyka bylo přeloženo Písmo svaté – Bible. V závěru pak stručně nastíní, nakolik se tento jedinečný počin stal základem kulturního a duchovního života jižních a později i východních Slovanů a jakou roli cyrilometodějská tradice sehrála v různých historických etapách našich národních dějin - z textu o knize z nakladatelství Vyšehrad.

Kniha nás vybízí, abychom nezůstali jaksi na povrchu, nespokojili se s plochými besedami, kde se stále uvádějí stejná fakta. Ale abychom zajeli na hlubinu … a tuto možnost nám po vynikající knize Františka Dvorníka, Byzantské misie u Slovanů (1970), Josefa Vašici, Literární památky epochy velkomoravské (1996, zde zejména legendy o sv. Cyrilovi a Metodějovi) nyní otevírá i rozsáhlá monografie Vladimíra Vavřínka.


Slavnost sv. Cyrila a Metoděje oslavíme v rozdělovském kostele sv. Václava v pátek 5. července od 18 hodin