Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

ODPUSTKY A DUŠIČKY

Otevřeme-li knihu Předpisů a ustanovení o odpustcích (Enchiridion odpustků), můžeme být v údivu, kolik modliteb je obdařeno odpustky. Máme-li vyjmenovat alespoň ty nejznámější: růženec, křížovou cestu, Anděl Páně, litanie, Te Deum, Věřím v Boha, Zdrávas Královno…

Plnomocné odpustky (o odpustcích více Katechismu katolické církve odst. 1471-1479) je možné získat také za zvláštních okolností, a to v den posvěcení kostela, při duchovních cvičeních, eucharistickém průvodu, misiích, papežském požehnání, o poutích, prvním svatém přijímání, primici…

Odpustky jsou v našem povědomí nejvíce na začátku listopadu v období Dušiček, při Vzpomínce na všechny věrné zemřelé. V tomto období si odpustky uvědomujeme a jsou využívány snad nejčastěji. Známe podmínky k získání odpustku: vyloučení zalíbení v hříchu, vykonat skutek, na který je odpustek vázán. A všeobecné podmínky jsou: vykonat svatou zpověď, přistoupit ke Stolu Páně, pomodlit se na úmysl papeže.

Je na místě také připomenout, že odpustková praxe má za účel obnovovat v srdcích věřících důvěru v milosrdenství Boží, nikoliv však podporovat lehkomyslnost ve věcech spásy, a proto jsou odpustky vázány na určité podmínky. Přitom však ponechává Církev věřícím plnou svobodu: to znamená, že nikdo není k získání odpustků povinen nebo nucen.

PAMÁTKA ZEMŘELÝCH – PONDĚLÍ 2. 11. 2020 – MODLITBA U KŘÍŽE NA ROZDĚLOVSKÉM HŘBITOVĚ OD 10 HODIN

 

 

Apoštolská penitenciárie na žádost České biskupské konference prodloužila dovolení, aby věřící mohli získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých již týden před dušičkami. Kromě toho Apoštolská penitenciárie z pověření papeže Františka umožnila letos získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých po celý listopad.

Jaké máme tedy možnosti:

1.)

Odpustky, které je běžně možné získat 2. listopadu spojené s návštěvou kostela, je letos možné získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínky:

v daný den

• návštěva kostela nebo kaple,

• modlitba Otčenáš,

• modlitba Věřím,

• modlitba na úmysl Svatého Otce,

• vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,

• svaté přijímání;

a v okruhu těchto dní svátost smíření.

2.)

Odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8. listopadu spojené s návštěvou hřbitova, je letos možné získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínky:

v daný den

• návštěva hřbitova,

• modlitba za zesnulé,

• modlitba na úmysl Svatého Otce,

• vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,

• svaté přijímání;

a v okruhu těchto dní svátost smíření.

3.)

Ti, kdo nemohou do kostela či na hřbitov (nemoc, stáří, karanténa) mohou získat odpustky doma před zobrazením Krista nebo Panny Marie. Podmínky:

• v duchu se připojit k těm, kdo navštěvují kostel či hřbitov,

• zříci se jakéhokoli hříchu,

• vzbudit úmysl přijmout eucharistii, vykonat zpověď a pomodlit se za Svatého Otce jakmile to bude možné,

• pomodlit se za zemřelé (breviář, růženec, korunku, četbou Písma) nebo vykonat skutek milosrdentsví spojený s obětováním svých těžkostí Bohu.

MODLITBA

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a dobrořečíme ti,

neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět.

Pamatuj, nejdobrotivější Panno Maria,

že nikdy nebylo slýcháno, že bys koho opustila,

kdo se utíkal pod tvou ochranu,

kdo tě vzýval o pomoc, kdo tě žádal o přímluvu.

Povzbuzen takovou důvěrou,

spěchám k tobě, Panno panen a Matko.

K tobě přicházím, před tebou klečím,

já, kající hříšník. Dobrá Matko Slova,

nepohrdej mými slovy,

ale milostivě mě slyš a vyslyš. Amen.

 

DEKRET APOŠTOLSKé PENITENCIÁRIE – V probíhajícím roce budou plnomocné odpustky přivlastnitelné věrným zemřelým

vzhledem k pandemii nemoci covid-19 – ke stažení zde