30. 11. 2013 - Velký den farnosti - rekolekce s karmelitány ve Slaném

Aktualizováno Pondělí, 02 Prosinec 2013 20:59 Napsal uživatel Tomáš Linhart Neděle, 01 Prosinec 2013 23:30

Tisk

Na prahu Adventu se vypravila početná skupina rozdělovských farníků do města Slaného za karmelitány, abychom načerpali duchovní posilu a strávili jeden den při vzácných společných chvílích. Vzhledem ke značnému zájmu (asi 60 účastníků) byl objednán autobus, jenž pohodlně přepravil valnou většinu až před samotný klášter. Někteří využili dopravu vlastní, přičemž všichni jsme se krátce po deváté hodině ranní setkali před vstupní bránou hledíce na zrekonstruovaný klášterní komplex. Záhy se všem dostalo srdečného přivítání a vřelého stisknutí ruky od tamního zástupce převora kláštera bosých karmelitánů ve Slaném - P. Pavla Poly OCD., který nás po vysvlečení svrchních oděvů a chutném občerstvení v ambitech nasměroval do refektáře, kde se v příhodné atmosféře převážná část duchovní obnovy odehrávala.

 

Po úvodním slovu P. Pavla Poly OCD. a rozdělovského faráře P. Jaroslava Kučery jsme započali dopolední blok, který byl vyhrazen k prohloubení osobního vztahu s Bohem - hledání duchovní inspirace pro každého z nás. Při podnětné přednášce P. Pavla Poly byli někteří účastníci vyzváni k asistenci při držení rámu okna - metodické pomůcky pro snadnější pochopení podobenství o nespravedlivém soudci, který nakonec z pouhého sobectví vyhověl prosbě vdovy, aby ho už víc neobtěžovala. My máme při modlitbě s nadějí a vytrvalostí tlouci „na okno“, za kterým možná někdy zdánlivě nikdo nebydlí. Ono se však jistě vždy otevře, vždyť Bůh miluje své děti nekonečnou láskou. Viděno z druhé strany - my nemáme zapomínat „okno“ pravidelně otevírat. Modlitba je důležitý nástroj pro živé setkání s Bohem, přesto může být kvůli vnitřnímu či vnějšímu soudci jaksi deformována. I tento aspekt jsme v šesti pracovních skupinkách po asi deseti účastnících řešili určitý čas v soukromí klášterních pokojů. Během vyplňování pracovních listů docházelo většinou ke sdílení zkušeností, avšak také k přínosným konfrontacím. Společně jsme pak zakoušeli nové zkušenosti na cestě s Bohem při opětovném setkání v refektáři, kde se všechny skupiny podělily o své zkušenosti, přičemž P. Pavel Pola zapisoval rozmanité a vzájemně obohacující postřehy na tabuli.

Zabývali jsme se především odpověďmi na otázku: „Co vám pomáhá ve vaší víře?“. Shodli jsme se, že velmi důležité je právě společenství, kde si můžeme být vzájemně oporou při nesení našich břemen nebo při sdílení prožitých radostí. Poté jsme se rozešli do zahrady či do útrob kláštera, abychom se pokusili individuálně trávit půlhodinový čas v mlčení - být jen s Bohem. Následovala modlitba Anděl Páně a společný výtečný oběd (čočková polévka a těstoviny).

Po obědě začal odpolední blok, kde nás barvitě seznámil s historií bývalého františkánského kláštera (zal. r. 1657) rozdělovský farník a historik - PhDr. Vladimír Přibyl. Připomněl, že slánští františkáni byli úzce spjati s působením hraběte Bernarda Ignáce z Martinic, který nechal uprostřed hlavní lodi kostela vystavět loretánskou kapli. Zmapoval významné události až do současnosti a v souvislosti s dominantním rysem františkánské spirituality – bratrstvím, se zastavil u nedávno zrekonstruovaného slánského nekrologia, jakožto význačné památky regionu.

Dalším bodem programu bylo autorské představení knihy Pramen – vnitřní život podle Terezie z Avily z úst převora kláštera P. Davida Peroutky OCD., Ph.D., o které se nedávno zmínil také v rozhovoru pro svatováclavské vydání rozdělovského farního časopisu Prameny.

Před tím, než jsme vstoupili do kostela Nejsvětější Trojice, seznámil nás P. Pavel Pola OCD. s nesnadným formováním představ úpravy liturgického prostoru, který při nedávné návštěvě požehnal pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka OP. Také posvětil nový - svým pojetím netradiční červený oltář s jakousi prohlubní, který má být znamením naší doby a také středem prostoru, který nezvykle uprostřed zdobí procesní kříž z čirého skla na kovovém podstavci.

Všechnu tu krásu jsme záhy spatřili na vlastní oči při slavnostní mši svaté ze svátku sv. Ondřeje, apoštola, kterou koncelebroval spolu s P. Pavlem Polou OCD. a P. Jaroslavem Kučerou také P. Doc. Josef Hřebík Th. D., S. S. L., který mezi nás v odpoledních hodinách zavítal. O hudební doprovod se hrou na varhany postarala Pavla Rejhonová.


Bohoslužba byla symbolickou tečkou za bohatým a inspirativním programem. S vděčností jsme se loučili s bratry karmelitány, především s průvodcem duchovní obnovou - P. Pavlem Polou, za jehož čas a podnětná slova se zde patří ještě jednou poděkovat. Jistě jsme si všichni ze společného setkání odnesli domů kladný a pozitivní dojem … ve vzpomínkách se budeme s radostí do Slaného vracet.

Publikace o historii slánského kláštera k nahlédnutí zde

Obrázkové ohlédnutí zde